užkloti

užkloti
užklóti 1. tr. užtiesti, uždengti: Užklók stalą – valgysime Slk. Atsiųstas svotas, kad būt stalas ažuklótas Dv. Skotertę užkloti N. Tas su delnu ažuklojo skylę BsPII247. Langai užkloti iš oro . Kiek tų prašymų man prirašė, popierium dvarlaukį užklotum P.Cvir. Ažumetu, ažukloju SD442. Užklok liepsną kokiu maišu ar patalais bei milu S.Dauk. Kad žemė po tavim prasiskirtų – dengtuvais užklotume V.Krėv. | Tuojau užklojo žemę jaunučiai miežių daigai sp. Žemę užklojo balto sniego patalai . | prk.: Rudens naktis užklojo žemę . Dangų užklojo audros sparnai, greitai perkūnas stepėj sugriaudės . Mano tu kaltes užklóji brš.
užklotinaĩ adv. Brs. | refl. tr., intr.: O tas žmogus žinojo, kad jie po trijų dienų ateis, tai jis iškasė sau duobę, užsiklojo lentutėm BsPIII188. Kitos kiaulės ausys yr užsiklójusios kaip įklotai . | Ant pievų užsikloja rūkas .
2. tr. K užtiesti gulintįjį antklode ar šiaip kokiu klojamu daiktu: Užklók kuomi nors, matai, plikas guli J. O kuom užklójai jaunus svetelius, kaip aš namie nebuvau? JD232. | refl. tr., intr. K: Patalėliais užsikloki KlvD41. Su užklodu užsiklók J. Ji užsiklójus [guli], aš nesklojęs Lp. Užsiklók kalniais, kad nebūt šalta Ds. Iš gėdos net galvą užsiklojo BM181. Ant šaltos raselės miegosme, šalta miglele užsiklosme Šln. 3. tr. nuskleisti, nukreikti: Visą rugieną ažklójo linais Ds. 4. refl. tr. užsidengti: Stogus turįs užsiklóti KlvrŽ. 5. refl. užlįsti, pasislėpti: Užsiklósiu už mūro, ir neužmuš Rod. 6. tr. užmokėti: Tamstai prieis porą mėnesių kalinyje patupėti ir kokį šimtą užkloti štrapės . 7. intr. suduoti: Kad tėvas būt, tai tau ne šiteip da užklót! Ds. Vilkuo kap užklójo lazdom sulėkę žmonės, tai ir aždaužė Grv. 8. tr. užmušti: Šitaip gali ir viškai užklóti Ds.
◊ kójomis užsiklóti smarkiai parvirsti: Kap virto, tai net kójom užsiklójo Arm. Kad galėčiau, tai kad duočiau aš šituos kiauliapirkius iš trobos, kad net savo kojomis užsiklotų Vaižg.
\ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užkloti — užklóti vksm. Vi̇̀są rugieną užklójome linai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užkloti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išdėstyti langus arba kitus objektus ekrane arba ekrano dalyje užklojant vienus ant kitų. Iliustraciją žr. priede. Užklojimas gali būti dalinis arba visiškas (tada užklotas objektas nebus matomas) …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • overlap — užkloti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išdėstyti langus arba kitus objektus ekrane arba ekrano dalyje užklojant vienus ant kitų. Iliustraciją žr. priede. Užklojimas gali būti dalinis arba visiškas (tada užklotas objektas nebus… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • užtiesti — užtiẽsti, ia (ùžtiesia), ùžtiesė 1. tr. Jrk31, KŽ, Vlkv, Gž atkišti ką prie ko, ištiesti: Užtiẽsk ranką Azr. Vienas tik ùžtiesė šautuvą an jo, ale da nešovė KzR. Medžioklis užtiesė šaut, bet tigrienė pamačiusi ėmė prašyt, kad nešautų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkloti — 1. intr. padauginti užkloti: Par daug parklojai (storai užklojai) J. 2. tr. SD299 iš naujo kloti: Negerai paklota lova reikia perklot Kp. Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtais švariais marškiniais, patalą perklojo nauja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikloti — 1. tr. truputį užkloti, pridengti: Kiek priklok, kaipgi gulės viškai nesiklojęs Kp. Pakelia patalus aukštyn – žiūri, kad tiktai galva priklota lovoje patalais BsMtII157. Kuomi svečius priklosi? JD1499. Tegu jį priklõs žali lapeliai Vlk. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukloti — sukloti; SD338,379 1. tr. padėti, suguldyti vieną šalia kito, vieną ant kito: Šaukštai nemazgoti, po suolu sukloti Smn. Suklojau visas šakas, ir vis delto klimpsta Š. Argi veltui tiek kraujo išlieta, tiek kaulų žemėn suklota? rš. Aš tave pakirsiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždengti — 1 uždeñgti, ia (ùždengia), ùždengė tr. 1. SD430, R, K uždėti ant viršaus, apkloti (kuo): Uždeñk puodą, tegu verda Dkš. Pabenk ir uždeñk – nebgersma Šts. Aš ùždengiu visus žolynus žiemon Rdm. Striukas tavo sijonas, nė blauzdų neuždeñgia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtraukti — Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD1296, SD399,426, Q567, Sut, N, M, L, Ser 1. tr. R34, MŽ45 traukiant ant viršaus užkelti, užtempti, užvilkti, užgabenti: Gal ir drangas kur ant stogo užtraukė – ką tu su jais? M.Katil. Maišai skūriniai ilgi, su lenciūgu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”